• De banen 1 t/m 6 zijn dagelijks toegankelijk van 7.00 tot 23.00 uur voor leden van L.T.V. Dommelen, die in het bezit zijn van een geldige KNLTB ledenpas met het verenigingsnummer 45922, en door hen uitgenodigde gasten. Zowel Bestuur als leden kunnen naar de ledenpas vragen.
 • Binnen de omrastering van het park mag geen gebruik worden gemaakt van fietsen, bromfietsen, kinderfietsen, autopeds, e.d. Het is verboden fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Bij bezetting van alle rekken mogen fietsen op het aangrenzend grasveldje worden geplaatst. Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Niet-tennis spelende kinderen, zonder geleide van ouderen, worden op het park niet toegelaten. Tennis spelende ouders zijn verplicht toezicht te houden op meegebrachte kinderen en overlast voor andere spelers te voorkomen. Alle door kinderen veroorzaakte schade moet door de ouders volledig worden vergoed.
 • Het Bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor diefstal of verlies van eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Verboden zijn alle gedragingen en handelingen, welke in strijd zijn met de goede orde zoals
  • hinderlijk of onbehoorlijk optreden.
  • spelers op andere banen last bezorgen.
  • het maken van muziek.
  • het spelen van ballen buiten de baan of kooi (tennismuur).
  • het belopen van de taluds.
  • het beklimmen van de omrasteringen.
  • het verontreinigen van het complex door wegwerpen van papierafval etc.
  • het beschadigen van gebouwen, beplanting, hekwerken en meubilair.
  • het springen of stappen over de netten.
  • honden op het park niet aangelijnd laten lopen.
  • honden in het paviljoen of op de banen laten.
  • handel drijven in sport en/of andere artikelen zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur.
 • Men is verplicht in geval van vernieling van banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de gemeente, terstond aan het Bestuur mededeling te doen en de schade te vergoeden.
 • De aanwijzingen van Bestuur, commissieleden, groundsman dienen strikt te worden opgevolgd. Aan het personeel moet gelegenheid worden gegeven tot het  onderhouden van de banen.
 • Het Bestuur is bevoegd om, indien de weersgesteldheid, herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, banen onbespeelbaar te verklaren.
 • Gebruikers zijn verplicht om, naast het onderhoud door de gemeente, de banen in goede conditie te houden.
 • De banen mogen niet anders dan met goedgekeurde tennisschoen met normaal zoolprofiel worden betreden. Tenniskleding wordt aanbevolen.


SPEELTIJDEN
Junioren en senioren hebben dezelfde speelrechten.

 • Jongere/weekendleden zijn uitsluitend speelgerechtigd van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur alsmede tijdens clubkampioenschappen en tijdens de 6 weken zomervakantie. Winterleden zijn uitsluitend speelgericht van 1 oktober t/m 31 maart.
 • Alle door het Bestuur of een der commissies te plannen activiteiten of evenementen, zoals trainingen, toernooien, competities, enz. hebben prioriteit boven bovenstaande voorrangstijden.


HET AFHANGEN VAN DE BANEN
Het afhangen van de banen gebeurt via de club app (KNLTB) die te downloaden is via de app- en playstore.
Op de app kan men zich aanmelden met de eigen inloggegevens.
Enkelspel: 30 minuten
Dubbelspel: 45 minuten

INTRODUCÉREGELING
De mogelijkheid bestaat voor leden van L.T.V. Dommelen om niet-leden tijdelijk te introduceren. Een introducé mag de afgelopen 3 jaar geen lid van L.T.V. Dommelen zijn geweest.

 • Minimaal één lid van tennisvereniging L.T.V. Dommelen moet meespelen. Het betreffende L.T.V. Dommelen lid is verantwoordelijk dat de introducé de door het bestuur opgestelde regels naleeft.
 • Leden van L.T.V. Dommelen hangen af met hun eigen KNLTB pas. Introducés hangen niet af.  De eindtijd wordt overeenkomstig artikel 5 ingesteld. Het baanreglement is hierbij van toepassing.
 • Een lid met introducé kan nooit afhangen op een baan die is gereserveerd door leden van L.T.V. Dommelen, ook niet als hun ingestelde kloktijd reeds is verstreken. Op het moment van inhangen moet dus de gehele betreffende regel van het afhangbord leeg zijn. Leden van L.T.V. Dommelen hebben altijd voorrang, behoudens het in artikel 6 gestelde.
 • Voor afhangen met een introducé gelden dezelfde tijden en regels als voor leden (zie vorige paragraaf).
 • Een eenmaal aangevangen speeltijd hoeft niet te worden onderbroken.


WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

Tijdens het winterseizoen kan niet altijd op de tennisbanen van LTV Dommelen gespeeld worden, aangezien dit de banen permanent kan beschadigen. Voor de bespeelbaarheid van banen in de winterperiode gelden de volgende algemene regels:

 • Sneeuw op de baan: niet spelen en nooit sneeuw verwijderen. Als sneeuw verwijderd wordt verdwijnt het ingestrooide materiaal en ontstaan gaten die later niet meer ingevuld kunnen worden. Door over de sneeuw te lopen duurt het langer totdat de sneeuw weer ontdooid is.
 • Opdooi: niet spelen totdat het ijs en de sneeuw geheel uit de bodem verdwenen zijn.
 • Oneffenheden in de baan: niet spelen totdat de baan weer gerold is. (graag melden bij bestuur). Bij dooi en weer opvriezen van de banen kan de baan los komen te liggen van de ondergrond. Als er dan op deze oneffenheden gespeeld wordt kan dit tot beschadigingen leiden. De baan moet eerst gerold worden door de baanbeheerders van de gemeente.
 • Kale vorst en rijp: spelen kan geen kwaadAls er geen water/sneeuw/ijs in de baan zit kunnen vriestemperaturen geen kwaad. Ook rijp (wit uitgeslagen kunstgras) kan geen kwaad. Denk aan uw eigen veiligheid bij gladde banen!

Het Bestuur is bevoegd af te wijken van het bepaalde in dit reglement en aan te vullen in die gevallen, waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet